Instrumenten
 • Paarsgewijze vergelijking (Preferentiemeter ® ofwel Consensusmeter) 

 • Met de methode van paarsgewijze vegelijking via internet (de Preferentiemeter) kan de betrokkenheid van de burger bij de politiek én de bestuurlijke slagvaardigheid worden vergroot. Het is een vernieuwend ‘Decision support system’. Het is als instrument in te zetten bij het prioriteren van bezuinigingen, interactieve beleidsvorming of burgerparticipatie.

  Toepassingsmogelijkheden paarsgewijze vergelijking
  De Preferentiemeter kan worden toegepast om  voorkeuren te meten van burgers, deskundigen, politici of bestuurders, over bijvoorbeeld inrichtingsvoorstellen, beleidsrichtingen, takenpakket, begrotingsposten, inzendingen van prijsvragen en kennisintegratie-vraagstukken.
  Door een uitgekiende procesaanpak en een goed geregisseerd communicatietraject kan inzet van de Preferentiemeter de besluitvorming door veel actoren verbeteren: sneller, goedkoper, transparanter en met meer draagvlak.

  Doordat het instrument op internet beschikbaar is, kan een groot aantal mensen zijn of haar individuele mening geven ‘los van tijd en plaats’. Het aantal deelnemers is onbeperkt.
  In besluitvormingsprocessen kan het instrument worden ingezet op drie momenten:
  1. voor agendavorming, aan het begin van het proces
  2. voor draagvlakmeting tijdens het proces
  3. voor de uiteindelijke besluitvorming, aan het slot van het proces (al of niet als semi-referendum).

  Hoe werkt de prioritering?

  Kenmerk van de methode is dat een complexe, inhoudelijke vraagstelling uiteen wordt gerafeld tot een aantal deelvragen (onderwerpen, voorstellen of maatregelen) die paarsgewijs met elkaar worden vergeleken. Ook beelden (bijvoorbeeld stedenbouwkundige alternatieven, onderhoudsniveaus van openbaar groen of ontwerpen) kunnen het  onderwerp van prioritering zijn.
  De deelnemer logt in via internet en maakt achtereenvolgens op snelle, intuïtieve wijze via paarsgewijze vergelijking zijn of haar prioriteit kenbaar uit alle voorgelegde onderwerpen. De deelnemer neemt dus alle thema’s in zijn of haar afweging mee, en geeft daardoor een weloverwogen individuele rangorde aan.
  De computer genereert uit alle deelnames een gemeenschappelijke prioriteitstelling, dus de volgorde van de voorstellen van de groep als geheel. Daarbij kan de mate van draagvlak voor de collectieve rangorde direct worden afgelezen. Draagvlak is dus meetbaar geworden en daarmee bespreekbaar. Over die resultaten kan verder van gedachten worden gewisseld, of er kunnen beslissingen op worden gebaseerd.

  Enkele uitgevoerde projecten:

  Burgerpeiling voor ombuigingen in Raalte (2004)
  De gemeente Raalte moet flink bezuinigen op haar reguliere 
  begroting. Dit vraagt om structurele ombuigingen. De gemeente heeft denkrichtingen benoemd waarin de ombuigingen kunnen worden gezocht. Om in de ombuigingsvoorstellen prioriteiten aan te brengen en draagvlak voor de voorstellen bij burgers te creëren heeft Quintessens het internetinstrument de Preferentiemeter ingezet als burgerpeiling via de website van de gemeente Raalte. 
  Naast het prioriteren van de 12 ombuigingsvoorstellen zijn 7 open en gesloten enquêtevragen aan de burgers voorgelegd. Daarnaast heeft Quintessens het communicatietraject daaromheen begeleid, als onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming. Aan de Preferentiemeter hebben 683 burgers deelgenomen. De burgerpeiling leverde goed bruikbare informatie op voor de bestuurlijke besluitvorming over de ombuigingsoperatie.

  Burgerraadpleging voor bezuinigingen in De Bilt (2004)

  De gemeente De Bilt moet fors bezuinigen op haar reguliere 
  begroting. De vraag welke taken de gemeente in de toekomst 
  beslist moet blijven doen, en welke taken minder bij de 
  gemeentelijke overheid thuishoren, is aan de burgers voorgelegd. Quintessens organiseerde hiervoor samen met de gemeente twee gesprekkenmarkten en zette het internetinstrument de Preferentiemeter in. Ook begeleidde Quintessens het gehele communicatietraject als onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming.
  Naast het prioriteren van de 18 ombuigingsvoorstellen zijn 4 open en gesloten enquêtevragen aan de burgers voorgelegd. Daarnaast heeft Quintessens het communicatietraject daaromheen begeleid, als onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming. 
  Aan de gesprekkenmarkten namen 65 burgers deel. Er werden 140 schriftelijke reacties ontvangen. Aan de Preferentiemeter hebben 444 burgers deelgenomen. De burgerpeiling leverde goed bruikbare informatie op voor de bestuurlijke besluitvorming over de ombuigingsoperatie.
          Functieclassificatie bedrijf Mammoet (2010)
Voor het bedrijf Mammoet zijn in samenwerking met Grondkoers BV 35 functies in rangorde gezet met de paarsgewijze vegelijking door medewerkers van het bedrijf zelf.
 • Direct Ranking 

 • Een aanverwante methode is Direct Ranking. Deze bestaat uit het handmatig in een bepaalde volgorde plaatsen van onderwerpen in relatie tot een (of meerdere) gezichtspunten. Deze methode is geschikt voor grotere aantallen onderwerpen.

  DEMO Onderhoud woningen >
   

 • Public Inquiries

 • Een digitale enquête via internet met de mogelijkheid een onbeperkt aantal open en/of gesloten vragen te stellen. De resultaten worden online verwerkt en grafisch gepresenteerd.
   
 • Forum

 • Discussiëren via internet waarbij mensen op een stelling en op elkaar kunnen reageren. De 'kern' wordt uit de reacties gefilterd, waardoor men weet wat er leeft onder de deelnemers. Dit kan vervolgens dienen als input voor bijvoorbeeld een (nieuwe) ronde met de Preferentiemeter.
   
 • Referendum

 • De Preferentiemeter is in combinatie met procesarchitectuur tevens in te zetten als een soort 'referendum', waarbij burgers uit meer alternatieven kunnen kiezen dan alleen 'ja' of 'nee'.
   
 • Analyse naar deelgroepen

 • Analyse naar deelgroepen en grafische weergave.
  Van bovengenoemde instrumenten kan eenvoudig een analyse worden gemaakt naar deelgroepen (bijvoorbeeld ouderen versus jongeren).
   
 • Grafische weergave

 • Van de resultaten kan een grafische weergave worden gemaakt naar behoefte.


Voordelen Preferentiemeter

 • Deelname los van tijd, plaats en aantal
 • Bereikt andere doelgroepen dan op discussie-bijeenkomsten
 • Deelname vraagt weinig tijd
 • Maakt draagvlak meetbaar
 • Anonimiseert en depolitiseert
 • Géén sinterklaaslijstjes, deelnemers moéten kiezen
 • Snel, intuïtief kiezen mag
 • Sluit strategisch keuzegedrag uit
 • Sluit niet-serieuze deelnemers uit
 • Resultaat al bij klein aantal deelnemers bekend
 • Hackerproof
 • Beïnvloeding resultaat moeilijk en navolgbaar
Conclusies Preferentiemeter
 • Is een vernieuwend decision support system
 • Is een serieus interactief ict-instrument
 • Eén van de weinige methoden om beleidskeuzen te trechteren
 • Zorgt voor kennisintegratie
 • Collectieve keuze ontstaat op navolgbare wijze
 • Maakt besluitvorming transparant
 • Heeft veel toepassingsmogelijkheden
MEER OVER DE PREFERENTIEMETER...>